Kvalitetspolicy

Alla uppdrag genomförs inom ramen för gällande lagar, avtal och god praxis på arbetsmarknaden. Jag tar uppdrag åt såväl arbetsgivare som fack men ser gärna att uppdragen är partsgemensamma. Om inte annat överenskommits äger kunden rätt att fritt förfoga över de arbetsresultat som blir följden av ett uppdrag. Jag arbetar konsultativt men är noga med att tidigt planera för uppdragets avslutande. Det innebär också att kunskapsförmedling utgör en viktig del i varje uppdrag.

Sekretess, etik och moral
Jag förbinder mig alltid att efterkomma lag, avtal och regler i övrigt som gäller i fråga om tystnadsplikt. Jag månar om kundens och enskilda individers rätt till kommersiell sekretess och personlig integritet. Jag känner till och följer de regler som finns avseende mutor och bestickning.

Relationer
Om uppdraget kräver kompetens som jag inte själv har rekommenderar jag någon annan. Om jag under ett pågående uppdrag upptäcker att kompletterande/annan kompetens behövs informerar jag alltid kunden om detta samt bistår, om så önskas, i sökande efter kompletterande konsulter. Om uppdraget innebär samarbete med andra konsulter genomför jag uppdraget med respekt för deras kompetens och deras behov av affärsmässig integritet.  Alla uppdrag genomförs med respekt för människors olika behov och förutsättningar.

Svåra situationer
Om problem av något slag uppstår i uppdraget informerar jag alltid kunden omedelbart om detta. I händelse att jag på grund av sjukdom eller annan akut situation inte kan genomföra ett uppdrag i enlighet med den överenskommelse som träffats bistår jag kunden med att snarast finna en lämplig ersättare.

Miljö
Om resor förekommer i samband med uppdraget används i första hand kommunala färdmedel (inom Storstockholm) samt tåg (utanför Storstockholm). Möten genomförs, om det är praktiskt möjligt och lämpligt, gärna i form av telefonkonferenser för att undvika onödigt resande.