Så gott som alla organisationer har jättebra koll på sina anställda. Hur många de är, köns- och åldersfördelning, lönenivå och anställningstid. Och vi följer sjukfrånvaron, personalomsättningen och medarbetarnas upplevelser inom olika områden. Men det samma gäller sällan för personer som inte är anställda. Samarbetarna. Alltså de som bidrar till organisationens verksamhet och måluppfyllelse i egenskap av konsulter, inhyrda eller giggare. Känner du igen dig i det? Då kan du ha stor nytta av frågorna som följer nedan. De kommer att hjälpa dig att få bättre koll på läget. Och dessutom får du stöd för att reflektera över hur organisationen jobbar när det gäller användandet av samarbetare.

Men innan du börjar rekommenderar jag dig att tänka igenom vilka slags samarbetare som finns i just din organisation och kategorisera dem.

Med samarbetare menar jag alltså personer som arbetar i din organisation utan att vara anställda. De kan till exempel vara följande:

  • Konsulter från större företag.
  • Konsulter som är ensamföretagare.
  • Personer som fakturerar via egenanställningsföretag (kallas ibland för giggare)
  • Inhyrda från bemanningsföretag.

Om det känns relevant kan du även inkludera visstidsanställda. De är visserligen formellt anställda men påminner på många andra sätt om grupperna ovan.

Frågor att fundera över

▢ Hur många samarbetare finns i din organisation idag (skilj gärna på de kategorier du har definierat)?

▢ Var i organisationen finns de (enheter, avdelningar, geografiskt)?

▢ Vad arbetar de med (t ex enkla, kvalificerade eller verksamhetskritiska uppgifter)?

▢ Hur ser samarbetarna ut utifrån ett mångfaldsperspektiv (t ex kön och ålder, jämför gärna med organisationens mångfaldsmål samt med anställda medarbetare)?

▢ Hur länge har de har funnits i organisationen (i genomsnitt eller i dagsläget)?

▢ Hur länge de ska vara kvar (om du vet det)?

▢ Vad arbetar samarbetarna med (t ex enkla, kvalificerade eller verksamhetskritiska uppgifter)?

▢ Har antalet samarbetare ökat eller minskat över tid?

▢ Vilken ersättning får de (högre, lägre eller samma som anställda personer)?

▢ Överensstämmer ersättningsnivåerna med organisationens lönepolicy?

▢ Hur ser sjukfrånvaron ut hos samarbetarna (jämför gärna med anställda medarbetare)?

▢ Finns det någon strategi i organisationen när det gäller om, när och hur samarbetare ska användas istället för att anställa medarbetare?

▢ Hur arbetar organisationen med att attrahera samarbetare?

▢ Finns det någon vägledning och/eller stöd till chefer som ska ta in samarbetare (ungefär som HRs stöd vid rekrytering)?

▢ Sker något samarbete mellan HR och Inköpsfunktionen då samarbetare ska anlitas?

▢ Hur görs urvalet av samarbetare (jämför gärna med rutiner vid ordinarie rekrytering)?

▢ Finns det en genomtänkt introduktionsprocess för samarbetarna?

▢ Finns det en tydlig inskolningsprocess för samarbetarna?

▢ Har samarbetarna koll på organisationens värderingar, riktlinjer, regler och principer?

▢ Finns det stöd eller riktlinjer när det gäller inkludering /exkludering (vilka aktiviteter som samarbetarna ska eller inte ska delta i, till exempel utbildningar och möten)?

▢ Genomförs medarbetarsamtal (eller liknande) med samarbetarna?

▢ Deltar samarbetarna i medarbetarundersökningarna?

▢ Involveras samarbetarna i arbetsmiljöarbetet?

▢ Genomförs exitsamtal/avslutssamtal då samarbetare ska lämna organisationen?

▢ Vet du om användandet av samarbetare funkar a) jättebra, b) lite blandat eller c) inte särskilt bra ur ett organisationsperspektiv?

Nästa steg

Nu har du gått igenom samtliga frågor och jag hoppas de har gett dig en tydligare bild av hur just din organisation ser ut och fungerar när det gäller samarbetarna. Kunde du svara på alla frågorna? Och känner du dig i så fall nöjd med svaren? I så fall säger jag varmt grattis till dig! Enligt min erfarenhet är det ganska ovanligt.

Om du istället inte riktigt känner dig komfortabel med dina svar på frågorna är du dock långt ifrån ensam. Användandet av samarbetare har växt fram gradvis under en ganska lång tid och det som från början var att betrakta som undantag och speciallösningar har idag blivit ”det nya normala” i många organisationer. Och då kanske det är dags att göra en kartläggning och en konsekvensanalys? Eller till och med att ta fram en strategi för hur samarbetarna ska användas och hanteras framöver i just din organisation?

Och om du vill ha stöd i det här arbetet, testa några egna idéer eller kanske få hjälp med hur en samarbetsstrategi kan se ut är du varmt välkommen att höra av dig. Jag finns här för dig och delar mycket gärna med mig av min kunskap och mina erfarenheter.